પુસ્તકો અને લેખ

December 30, 2019

સબકો સન્મતિ દે ભગવાન

આકાશવાણીના માધ્યમથી અમે શરૂ કરેલી હસ્તપ્રતલેખનયાત્રામાં તેમણે મોટુ યોગદાન પૂરું પાડ્યું છે. વાર્તા લાપો પણ રજૂ કર્યા છે. તેમની શૈલીમાં વિવિ ધ નાટકો આકાશવાણીનાં વિવિ ધ […]
December 30, 2019

“ગ્રામ્ય સંશોધન” માટે નમૂનારૂપ – “એજન્ડા”

ગુજરાત રાજ્ય (નવમી આવૃત્તિ) “રાષ્ટ્રીય પંચાયતીરાજ દિવસ -24 એપ્રિલ” મુરબ્બી   શ્રી જીતેન્દ્ર સિંહ ગોહિલ અને એન.એસ.કોટેક શ્રી ગીરીશભાઇ દવે આચાર્ય શ્રી લોકભારતી, સણોસરા અને તમામ તલાટી કમ મંત્રી.  
December 19, 2019

રોજકા ની રખાવટ -પીરભૂતિયા દાદા

આવો-ભાલ પ્રદેશ નાં આ રોજકા ગામની “સીમ સડક અને સપના” ની વાતડિયું ને ધીમે ધીમે અમારા મુલક ના માયાળુ માનવી ના કાને નાખીએ…. આજે ગુરુવાર હતો […]
December 19, 2019

રોજકા ની રખાવટ – જય શ્રી સ્વામીનારાયણ

૧૯૪ વરસ નું- જુનું રોજકા બોલાય છે. આ પ્રસાદીનું ગામ= કાકાભાઈ ચુડાસમા રોજકા ની પ્રેરક કથા “જય શ્રી સ્વામીનારાયણ”   ભાલ પંથકમાં ધંધુકા તાલુકાના રોજકા નામના […]
December 19, 2019

VISION = MISSION

  ગયાં-ગણતંત્ર દિવસે ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ સંકલ્પ કરેલાં (૧) રોજકા ગામમાં બસ સ્ટેશન પાસે એન્ટી પોઈન્ટ દરવાજો બનાવવો (બે રસ્તા) આ દરવાજામાં       (૧) પથુભા સરદાર બાપુ (૨) જયંતીલાલ […]
December 19, 2019

રોજકાથી રોજ રોજ રઝળપાટ

  નિવૃતતલાટીકમમંત્રી વ્યાખ્યાતા  – વાતાતાલાપકાર – સ્ક્રિપટ રાઇટર – વકતા લેખક – ફૅકલટી – કી–રરસોસતા પસતાિ – SRC