ગ્રામ પંચાયત રોજકા ની સભ્યો ની માહિતી

રોજકા ગામના વ્યક્તિ વિશેષ
December 19, 2019
VISION = MISSION
December 19, 2019

ગ્રામ પંચાયત રોજકા, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ (સ્થાપના : સને – ૧૯૫૭)

(૧) સરપંચશ્રી : શ્રી જેસાભાઈ પોપટભાઈ ચોસલા, મોબાઈલ નં.૯૭૨૪૪૦૫૬૨૮

(૨) સભ્યશ્રી :

વોર્ડ નામ મોબાઈલ
વોર્ડ નં.૧ રીઝવાનભાઈ અમીજીભાઈ ૯૬૨૪૧૯૮૬૮૩
વોર્ડ નં.૨ મધુબેન ઈશ્વરભાઈ બામલોલીયા
વોર્ડ નં.૩ આશાબેન નારાયણભાઈ ગોળ ૯૯૭૪૬૫૪૬૩૬
વોર્ડ નં.૪ હંસાબેન રમેશભાઈ સાદરીયા
વોર્ડ નં.૫ સાબાબેન જેસિંગભાઈ કોલાદરા ૮૧૪૮૬૪૨૦૯૮
વોર્ડ નં.૬ જીકુબેન મોહબતસંગભાઈ ગોળ ૭૦૪૧૧૭૧૯૦૧
વોર્ડ નં.૭ વનરાજસિંહ બનેસંગ વાળા ૯૮૯૮૦૪૬૩૭૯
વોર્ડ નં.૮ આરીફમહંમદ આદમભાઈ કોઠારિયા ૯૯૯૮૩૪૮૪૧૬
વોર્ડ નં.૯ દેહુરભાઈ સારાભાઇ ચોસલા ૯૮૯૮૧૩૭૪૦૦
વોર્ડ નં.૧૦ દિનેશભાઈ રામાભાઈ ગોહિલ ૯૭૧૪૧૪૫૦૮૬

 

ક્રમ નામ મોબાઈલ નંબર
(૧) તલાટી કમ મંત્રી (પંચાયત) કેતનસિંહ ઝાલા ૯૭૨૬૧૮૬૦૦૩
(૨) રેવન્યુ તલાટી એ.કે.દેસાઈ ૯૦૯૯૯૫૫૩૬૬
(૩) બેંક મિત્ર દેના બેંક રોજકા કોઠારિયા ઝહીરભાઈ યાકુબભાઈ ૯૮૯૮૪૩૨૮૨૭
(૪) પટ્ટાવાળા ખલીફા કાળુભાઈ હસનભાઈ ૯૭૨૫૬૩૫૭૬૨
(૫) ગ્રામ સેવક આર.કે.બારૈયા
(૬) ગ્રામ સેવક (બેનોર) કે.બી.ઠાકોર ૯૭૨૩૮૯૦૧૨૨

 

શ્રી જે.જે.શુક્લ કેળવણી મંડળ રોજકા, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ, (પીન નં.૩૮૨૪૬૦)

(૧) પ્રાથમિક માધ્યમિક શાળા=કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને નોટબુકોનું દર વર્ષે મફત વિતરણ.

(૨) દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ વિતરણ=મોમેન્ટ પુરસ્કાર તથા પ્રમાણપત્રો આપવા.

(૩) પ્રાથમિક શાળામાં ખૂટતી સુવિધાઓ કોમ્પ્યુટર, રમતગમતના સાધનો તથા માઇક લાઉડસ્પીકરની  સગવડતા પૂરી પાડવી.

(૪) શિક્ષકોની કામગીરીને બિરદાવવી શિક્ષકો-શિક્ષિકબહેનોનું બહુમાન કરવું.

(૫) ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને એસ.ટી.બસના પાસ કઢાવી આપવા.

(૬) ૨૦૧૫-૧૬ સુધીનું ઓડીટ થઇ ગયેલ છે.

(૭) દર ત્રણ મહીને કારોબારી બેઠક નિયમિત બોલવામાં આવે છે.

 

 

 

 

દેવાભાઈ ચોસલા                                        દિલીપભાઈ શુકલ

મંત્રી                                                      પ્રમુખ

(૯૬૬૨૮૯૯૮૧૪)                                     (૯૬૦૧૦૭૨૦૧૭)

 

 

 

બેંક ખાતા નં ૬૦૭૦૯૭૦૦૦૦૪૮ શ્રી જે.જે.શુકલ કેળવણી મંડળ, એ.ડી.સી બેંક ધંધુકા.

(૧) વલ્લભભાઈ થોભણભાઈ માતરીયા, (૯૭૨૫૬૦૫૪૬૦)

(૨) ભગવાનભાઈ અણદાભાઈ વાટલીયા, (૯૯૯૮૩૬૩૩૫૩)

(૩) નાથાભાઈ રાહાભાઈ ચોસલા, (૯૮૯૮૯૧૯૧૩૯)

(૪) કૌશિકભાઈ ખસતીયા [આચાર્યશ્રી] (૭૦૪૧૫૬૧૮૫૨)- હોદ્દાની રૂઈએ

(૫) પ્રેમજીભાઈ મગનભાઈ વાઘેલા, (૯૯૯૮૧૦૪૧૧૨)

(૬) યાકુબભાઈ ભીખુભાઈ કોઠારિયા, (૯૮૭૯૨૫૨૫૬૭)

(૮) ધર્મેન્દ્રસિંહ ચકુભા ચુડાસમા (૯૯૧૩૨૧૧૨૨૧)

(૯) દોલતસંગ ભગવાનભાઈ વાળા(૮૧૪૦૫૮૩૧૧૩)

(૧૦) પરશોતમભાઈ પરમાર(૯૮૯૮૬૯૨૭૨૭)

(૧૧) રસિકભાઈ દેવજીભાઈ વાઘેલા(૯૭૨૩૫૭૯૨૧૫)

 

રોજકા ખેડૂત સેવા સહકારી મંડળી રોજકા સ્થાપના :-

ક્રમ નંબર નામ હોદ્દો મોબાઈલ નંબર
ભગવાનભાઈ જીવુભાઈ વાળા ચેરમેનશ્રી ૯૭૨૪૩૨૮૪૩૧
મહંમદભાઈ હબીબભાઈ ભોંહરિયા સેક્રેટરીશ્રી ૯૭૨૪૯૧૦૪૧૧
આદમભાઈ ઉસ્માનભાઈ ભોંહરિયા સભ્યશ્રી ૯૯૭૪૯૪૨૦૧૦
મહંમદભાઈ રહેમાનભાઈ ભોંહરિયા સભ્યશ્રી ૯૫૫૮૨૪૬૯૨૪
ચોસલા ભીમાભાઇ જેઠાભાઈ ભરવાડ સભ્યશ્રી ૯૭૨૪૧૨૨૫૭૭
ચોસલા ગગજીભાઇ પોપટભાઈ સભ્યશ્રી ૯૯૭૪૮૨૫૬૨૮
રાજપૂત અજીતસિંહ ફૂલભાઈ ગોળ સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૫૨૪૪૪૨
પટેલ અશ્વિનભાઈ બટુકભાઈ લાખાણી સભ્યશ્રી ૯૭૨૫૫૩૦૩૭૨
પટેલ જેરામભાઈ પોપટભાઈ સુતરીયા સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૩૪૮૪૦૫
૧૦ ચુડાસમા જામભા હમીરસિંહ સભ્યશ્રી ૯૯૭૪૨૩૫૭૪૯
૧૧ ચુડાસમા પરબતસિંહ રણુભા સભ્યશ્રી ૯૭૨૪૭૪૨૫૦૪
૧૨ કાનોતરા રમેશભાઈ હીરાભાઈ સભ્યશ્રી ૯૯૭૪૯૧૫૫૫૭
૧૩ પગી રૂડાભાઈ જીવણભાઈ સભ્યશ્રી ૯૯૯૮૩૫૬૦૩૬
૧૪ ગોહિલ ડાયાભાઇ પરમાભાઇ સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૦૨૩૪૨૯

 

 

કામગીરી

(૧) રોજકા ગામના તમામ ખેડૂતોને :- પાંચ કરોડનું ધિરાણ

(૨) ઈ-કુપનની વ્યવસ્થા :- ચોસલા વિરમભાઇ સામતભાઈ (૯૯૨૪૨૭૬૨૪૨)

(૩) પંડિત દીનદયાળ ગ્રાહક સેવા ભંડાર :- જીતુભા નવુભા ચુડાસમા (શોપ મેનેજર)(૯૮૯૮૭૯૮૪૩૫), ફારૂકભાઈ ખલીફા (પટ્ટાવાળા)(૯૯૯૮૩૫૫૨૯૦), ચમનભાઈ (તોળાટ)

તમામ રેશનકાર્ડ ધારકોને નિયમ મુજબ :- ઘઉં/ ચોખા તથા કેરોસીન

(૪) LPG ગેસ વિતરણ એજન્સી ધંધુકા :- (૧) અનિરુધ્ધસિંહ ચંન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

(૨) રીઝવાનભાઈ રફીકભાઈ કોઠારિયા

પ્રાથમિક શાળા રોજકા, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ, સ્થાપના :- ૧૮૫૭

ક્રમ નંબર નામ મોબાઈલ નંબર
આચાર્યશ્રી (૧) કૌશિકકુમાર એલ.ખસતીયા ૭૦૪૧૫૧૮૫૫૨
મ.શી.(૨) ભડીયાદરા રેવાભાઈ વી.
મ.શી (૩) ચૌહાણ આદર્સિંહ એસ. ૯૭૨૩૨૫૬૩૯૯
મ.શી (૪) કોઠારિયા રસુલભાઈ એ. ૯૯૦૪૦૫૯૫૪૮
મ.શી (૫) વાઘેલા અર્ચનાબેન એસ.
મ.શી (૬) પ્રજાપતિ મોનીબેન એચ.
મ.શ. (૭) લશ્કરે ભાવેશભાઈ ડી.
મ.શી (૮) સભાડ રાજેશભાઈ વી. ૯૯૧૩૫૪૭૮૦૪
મ.શી (૯) વાણીયા જયાબેન એન.
મ.શી (૧૦) પંચાલ દિપીકાબેન વી.
મ.શી (૧૧) પટેલ જુહીબેન આર.
મ.શી (૧૨) પટેલ જીજ્ઞાબેન જે.

 

મધ્યાનભોજન ઓર્ગેનાઈઝર ગીતાબેન મહેશભાઈ મારું
રસોઈયા રઝીયાબેન દોસ્તમોહંમદ બોદર
મદદનીશ રસીદાબેન ફારુકભાઈ ખલીફા
(૧) આંગણવાડી કાર્યકર બહેન મકવાણા હંસાબેન એમ.
(૨) આંગણવાડી કાર્યકર બહેન મકવાણા સવીતાબેન
(૩) આંગણવાડી કાર્યકર બહેન કોઠારિયા વહીદાબેન આર.
(૪) આંગણવાડી કાર્યકર બહેન ભોંહરિયા મેમુદાબેન આઈ.
  (૧) તેડાગર બહેન ભટ્ટી યાસ્મીનબેન કે.
  (૨) તેડાગર બહેન વાઘેલા પુનીતાબેન આર.
  (૩) તેડાગર બહેન કોઠારિયા મુમતાજબેન વાય.
  (૪) તેડાગર બહેન રામાનંદી મનીષાબેન એમ.

 

ક્રમ આરોગ્ય નામ
ASHA વર્કર તસ્લીમાબાનું ઇલીયાસભાઈ કોઠારિયા
ASHA વર્કર સંગીતાબેન રાજુભાઈ રાઠોડ
ASHA વર્કર મીર હસુબેન રહેમાનભાઈ બોદર
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર FWH ગીતાબેન નર્સ
વિસ્તરણ કેન્દ્ર- સેવા-અકાદમી-અમદાવાદ ફાતેમાબેન યાકુબભાઈ કોઠારિયા

 

ક્રમ હોદ્દો નામ
સાંસદ (૧) શ્રી દેવજીભાઈ ફતેપરા=લોકસભા વિસ્તાર
(૨) શ્રી મહંત શંભુપ્રસાદજી ટુંડિયા=રાજ્યસભા વિસ્તાર, ૯૯૨૪૨૨૨૨૯૪
ધારાસભ્યશ્રી શ્રી રાજેશભાઈ ગોહિલ ધંધુકા વિસ્તાર-૯૪૨૬૩૮૧૩૯૦
જીલ્લા પંચાયત સદસ્ય શર્મીષ્ઠાબા હરપાલસિંહ ચુડાસમા, ૯૮૭૯૯૯૨૯૬૯
તાલુકા પંચાયત સદસ્ય જામભા હમીરજી ચુડાસમા, ૯૯૭૪૨૩૫૭૪૯