“ગ્રામ્ય સંશોધન” માટે નમૂનારૂપ – “એજન્ડા”

રોજકા ની રખાવટ -પીરભૂતિયા દાદા
December 19, 2019
સબકો સન્મતિ દે ભગવાન
December 30, 2019

ગુજરાત રાજ્ય (નવમી આવૃત્તિ)

“રાષ્ટ્રીય પંચાયતીરાજ દિવસ -24 એપ્રિલ”

મુરબ્બી   શ્રી જીતેન્દ્ર સિંહ ગોહિલ અને એન.એસ.કોટેક શ્રી ગીરીશભાઇ દવે આચાર્ય શ્રી લોકભારતી, સણોસરા અને તમામ તલાટી કમ મંત્રી.