રોજકાથી રોજ રોજ રઝળપાટ

ગત વર્ષે તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના સંકલ્પો, સિદ્ધિ
December 19, 2019

 

નિવૃતતલાટીકમમંત્રી વ્યાખ્યાતા  – વાતાતાલાપકાર – સ્ક્રિપટ રાઇટર – વકતા લેખક – ફૅકલટી – કી–રરસોસતા પસતાિ – SRC