રોજકા

December 19, 2019

રોજકા ની રખાવટ -પીરભૂતિયા દાદા

આવો-ભાલ પ્રદેશ નાં આ રોજકા ગામની “સીમ સડક અને સપના” ની વાતડિયું ને ધીમે ધીમે અમારા મુલક ના માયાળુ માનવી ના કાને નાખીએ…. આજે ગુરુવાર હતો […]
December 19, 2019

યોજના અને કાર્યક્રમો ની માર્ગદર્શક” સંસ્થા

  રોજકા. તા.ધંધુકા (ભાલપ્રદેશ)-382460 જી.અમદાવાદ ગુજરાત રાજ્ય બંધારણ કલમ: (૧) નામ :- આ સંસ્થાનું નામ-“યોજના અને કાર્યક્રમોની માર્ગદર્શક સંસ્થા” રાખવામાં આવ્યું છે. કલમ:(૨) કાર્યાલય :- આ […]
December 19, 2019

VISION = MISSION

  ગયાં-ગણતંત્ર દિવસે ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ સંકલ્પ કરેલાં (૧) રોજકા ગામમાં બસ સ્ટેશન પાસે એન્ટી પોઈન્ટ દરવાજો બનાવવો (બે રસ્તા) આ દરવાજામાં       (૧) પથુભા સરદાર બાપુ (૨) જયંતીલાલ […]
December 19, 2019

ગ્રામ પંચાયત રોજકા ની સભ્યો ની માહિતી

ગ્રામ પંચાયત રોજકા, તા.ધંધુકા, જી.અમદાવાદ (સ્થાપના : સને – ૧૯૫૭) (૧) સરપંચશ્રી : શ્રી જેસાભાઈ પોપટભાઈ ચોસલા, મોબાઈલ નં.૯૭૨૪૪૦૫૬૨૮ (૨) સભ્યશ્રી : વોર્ડ નામ મોબાઈલ વોર્ડ […]
December 19, 2019

રોજકા ગામના વ્યક્તિ વિશેષ

રોજકા ગામના આ ત્રણેય ફોટા જે છે. તે આપણી વચ્ચે સદેહ નથી. પરંતુ, વિચારદેહે  આપણી વચ્ચે આ રોજકા ગામનાં હદયમાં બિરાજમાન છે. (૧) સરદાર પથુભા મનુભા […]
December 19, 2019

ગત વર્ષે તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના સંકલ્પો, સિદ્ધિ

  રોજકા ગામ ગત વર્ષે તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના સંકલ્પો, સિદ્ધિ અ.નં. વિગત થયેલ પ્રગતી ૧. મુખ્ય દરવાજો બસ સ્ટેશન રોજ્કાની બાજુમાં મુખ્ય મેઈન ગેઇટ દરવાજો એન્ટ્રી […]